อบต.หนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยวเชิงรุกหวังแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ประยุกต์หลักเบ็ญจศีล เบ็ญจธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา


อบต.หนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยวเชิงรุกหวังแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 
ประยุกต์หลักเบ็ญจศีล เบ็ญจธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา


นครสวรรค์ / นายถวิล เจริญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอมรมให้ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้นักเรียนโรงเรียนหนองเต่า จำนวน 200 คน โดยมีนางสาวเสาวลักษณฺ บุญจันทร์ ปลัด อบต.หนองเต่า หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการส่วนงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเต่า ประธานสภา อบต.หนองเต่า สมาชิก อบต.จำนวน 20 คน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU ระหว่างองค์การบริหารส่งนตำบลกับโรงเรียนหนองเต่า เพื่อนำร่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาสังคมและจิตใจอย่างยั่งยืน สนองตอบแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 โดยมี ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงพื้นที่บริการวิชาการและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้นำเอาความรู้ ทางโลกและแนวทางธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
นายถวิล เปิดเผยว่า แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษานั้น เป็นนโยบายของ อบต.อยู่แล้ว เพราะว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเด็กและเยาวชนนั้นคืออนาคตของชาติ และปัจจุบันสภาพสังคมสื่อและความทันสมัยรุมเร้ารุนแรง พระพุทธศาสนาจะช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจเด็กให้ห่างใกลปัญหาสังคมได้ทางหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาจิตใจเริ่มต้นจากในโรงเรียน และเด็กๆเหล่านี้จะนำเอาความรู้ไปส่งต่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองไก้ทราบด้วย โดยเบื้องต้นได้ใช้หลักธรรม เบ็ญจศีล เบ็ญจธรรมไปใช้ ซึ่งทาง อบต.จะขยายโครงการด้านการพัฒนาจิตใจเด็กไปยังโครงการอื่นๆต่อไป เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ขาติของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้สังคมไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้านนางสาวเสาวลักษณ์ เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ออกมาให้บริการงานวิชาการในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ทางวิชาการจากรั้วมหาวิทยาลัย ออกมาให้ความรู้กับเด็กๆโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และยังสอดแทรกความรู้ เรื่องความจงรัก ภักดี สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปด้วย เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลที่คนไทยทั้งชาติ ต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีและวิทยากรก็สอดปทรกความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและความรักสถานบัน ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ส่งสารไปยังสังคมได้อย่างลึกซึ้ง
เราจะประเมินผลโครงการนี้หากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาได้ผล ทาง อบต.จะใช้วิธีการเดินเคาะประตูบ้าน รณรงค์ให้ประชาชนนำเอาหลักเบ็ญจศีล เบ็ญจธรรมไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และจะส่งเสริมงบประมาณ สนับสนุนงานวิจัย เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้ศึกษาวิจัย ร่วมกันหาทางออกให้สังคมต่อไปปลัด อบต.หนองเต่ากล่าว

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.