กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เตรียมพร้อมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เตรียมพร้อมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์


                ห้องประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ.นราธิวาส โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมนพิธีเปิดการปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศครั้งนี้ ซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะในช่วงระยะเวลาอันอันสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์    เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมลูกเสืออาสา เป็นกิจกรรมหนึ่ง  ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาเยาวชน  และส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบเสียสละ  ตลอดจนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นคนดีของบ้านเมือง ภายใต้กิจกรรม ลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์    สนามบินบ้านทอน  ระหว่างวันที่  24-26  กรกฎาคม  2561 และ ระหว่างวันที่ 6- 8  กันยายน  2561  โดยกิจกรรมในครั้งนี้  เน้นกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี จากหลายสังกัด  ประกอบด้วย 1. ลูกเสือ เนตรนารี  จาก  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  จำนวน  6  โรงเรียน  2. ลูกเสือ  เนตรนารี  จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  1  จำนวน  1  โรงเรียน 3. ลูกเสือ  เนตรนารี  จาก  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  จำนวน  1  โรงเรียน 4. ลูกเสือ  เนตรนารี  จาก  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  จำนวน  1  โรงเรียน 5. ลูกเสือ  เนตรนารี  จาก  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   จำนวน  2 อำเภอ คือ อำเภอระแงะ  และอำเภอบาเจาะ รวมทั้งสิ้น  110  คน             ทั้งนี้คาดว่าลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา สร้างระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี อีกทั้งประชาชนชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความพึงพอใจต่อการบริการของลูกเสือจิตอาสา เป็นครั้งแรกที่ได้มีการปฐมนิเทศลูกเสือ เนตรนารี ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการอบรมให้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติตัวของลูกเสือจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์    สนามบินบ้านทอน  ระหว่างวันที่  24 - 26  กรกฎาคม  2561 และ ระหว่างวันที่  6-8 กันยายน  2561 อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการของลูกเสือ การปฐมนิเทศในครั้งนี้ มุ่งสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือจิตอาสา  ในเรื่องของขอบข่าย  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ภารกิจ  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ลูกเสือจิตอาสาควรปฏิบัติ                                           //////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.