จ.ราชบุรี//ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ


จ.ราชบุรี//ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ


ณที่บ้านหนองตาจอน ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาณคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชม ป่าต้นน้ำ บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ 16 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ทหาร. ตำรวจ.กำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน.ประชาชน. ให้การต้อนรับโดยนายศักดิ์ สุโขประสพชัย ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อจ.ราชบุรีรายงานผลการดำเนินการบริหารการจัดการน้ำในชุมชน พร้อมนำชมป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีภูมิอากาศธรรมชาติที่สวยงามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชุ่มดินชื้นป่าที่ยังคงอยู่คู่กับชุมชน จึงได้มีแนวความคิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้หวงแหนดูแลรักษาป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จึงได้ประสานกับชาวบ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเนิน และ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาจอน ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถสร้างความชุ่มชื่นร่มเย็นให้แก่พื้นที่ มีน้ำที่ใหลตามธรรมชาติสู่ป่ามีน้ำกินน้ำใช้อีกทั้งเป็นเกาะป้องกันภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โอกาสเดียวกันประธานคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจอน ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีการแสดงนิทรรศการตามแนวพระราชดำริ สำหรับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและนำไปพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสมดังปณิธานที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ป่าและน้ำอยู่กับชุมชนตลอดไป.
สำหรับวิธีการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 จุดหลักสำคัญดังนี้ จุดที่ 1 ป่าชุ่มชื้น ดินชุ่มน้ำ เป็นป่าต้นน้ำหุบมะหาดและแหล่งน้ำต้นทุนที่เติมน้ำลงสู่ห้วยคตที่หล่อเลี้ยงชุมชนบ้านหนองตาจอนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานไทยประจันและป่าสงวนแห่งชาติ จุดที่ 2 ระบบชลประทานรับน้ำจากลอยต่อหุบมะหาดระบายออกไปตาม คู คลอง หนอง บึง จุดที่ 3 ระบบนิเวศฟื้นคืนความหลากหลายของระบบนิเวศกลับคืนมาจากพื้นที่ทำการเพาะปลูกพืชไร่นา หลากหลายเป็นแหล่งผลิตอาหารครบวงจรของการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

.....สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.