อบต.โคกเคียนร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (ซั้ง,ประการังเทียม)


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
อบต.โคกเคียนร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิด
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (ซั้ง,ประการังเทียม)


วันที่20 ก.ค. 61 นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (ซั้ง,ประการังเทียม) บริเวณสามแยกอนุสาวรีย์เรือกอและจำลอง หมู่ที่10 ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างผลผลิตทางการประมงยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง สร้างความตระหนักให้ชุมชมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น (ซั้ง,ประการังเทียม) นี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาวประมงในท้องถิ่น และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกดีให้กับคนในท้องที่ได้ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน                                ////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.