พัฒนาครูสร้างภูมิยาเสพติดเด็กปฐมวัย


พัฒนาครูสร้างภูมิยาเสพติดเด็กปฐมวัย


ปปส.ภาค 6 จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดนครสวรรค์” 2 รุ่น  891 คน ที่หอประชุม รร.นครสวรรค์
     หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลด็กเพื่อสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายวิเชียร เกตุนวม ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 กล่าวรายงาน ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงขึ้น และเกิดกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำลง เข้าสู่วงโคจรปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  โดยในปี 2560 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้ารับการบำบัดจำนวนมาก อาจเป็นเพราะการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา มักมุ่งเน้นไปที่วันเสี่ยงอายุ14-19 ปีและอาจจะดำเนินการยังไม่ครอบคลุม ระยะหลังจึงมุ่งเน้นไปยังเด็กกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงที่เรียนชั้น ป.4-ป.6 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบและความรุนแรงของปัญหา รวมถึงการดำเนินการได้ยากลำบาก เนื่องจากพื้นฐานทักษะชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้นตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาจึงได้สร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กในช่วงปฐมวัย เพื่อต่อยอดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยผ่านในรูปแบบของชุดสื่อพัฒนาสมองเด็ก ที่ทาง สนง.ปปส.จัดทำขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างทักษะการปฏิเสธ สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ครูที่สอนเด็กระดับปฐมวัยนำไปใช้และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
    การอบรมครั้งนี้มีคณะครูผู้สอนระดับปฐมวัยของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้ารับการการอบรมทั้งสิ้น 891 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่น 1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม รุ่น 2 ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้
ในการอบรมภาคเช้า จะมีการมอบนโยบาย กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม บรรยาย ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี Executive Function (EF) การสร้างสนามพลังแห่งการเรียนรู้โดยวิทยากรของ ปปส.ภาค 6 ภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่ม ในหัวข้อเรื่อง การจัดกิจกรรม, การประเมินผลตามชุดสื่อต้นแบบพัฒนาทักษะสมอง”,  กระบวนการทำแผนพัฒนาการสอน การนำเสนอแผนการสอน” (จำนวน 5 กลุ่ม) หลังจากนั้นจะเป็นการสรุป ประเมินผลการอบรม
///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.