นิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ตกแต่งพานไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์ สร้างสรรค์ สวยงาม แสดงออก “นวลักษณ์นิสิต มจร“ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม


นิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ตกแต่งพานไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์
สร้างสรรค์ สวยงาม แสดงออก นวลักษณ์นิสิต มจรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมชมคลิป

     นครสวรรค์ / พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. รักษาการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พระครูนิวิฐศีลขันธ์,ผศ.ดร.รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายศิริโรจน์ นามเสนา รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นายกนิสิต นิสิตภาคปกติ และภาคสมทบ พร้อมใจกันประกอบพิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์ และปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๑  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคม สาขาพระพุทธศาสนา และนิสิตประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้พร้อมใจกันตกแต่งพานดอกไม้ ธูปเทียน อย่างสวยงาม เพื่อให้ตัวแทนแต่ละชั้นปีนำมาไหว้ครูแฝงด้วยความเรียบง่ายและมีความหายพระเพทปริยัติเมธี.รศ.ดร. เปิดเผยว่า กิจกรรมไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์ และปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของวิทยาเขตนครสวรรค์ ต้องการมุ่งเน้นสร้างนิสิตให้ได้มี นวลักษณ์นิสิต มจรซึ่งทุกรูปคนที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นี้ จะต้องคิดดี ทำดีและพูดดี ประพฤติปฏิบัติตน อย่างมีปฎิปทาน่าเลื่อมใส มีความรู้รอบและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีจิตศรัทรา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สามารถแก้ปัญหาสังคม ใฝ่รู้ ใฝ่คิด มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม มีน้ำใจ มีความเป้นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา และต้องมุ่งมั่นให้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งนิสิตทุกรูปทุกคนจะต้องไปสักการะพระศรีพัพพัญญู พระใหญ่องค์ประทานของพุทธอทยานนครสวรรค์ เพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ต่อไป//////////////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.