โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดนครสวรรค์


โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดนครสวรรค์ชมคลิป

     นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแต่ละโครงการเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินภารกิจในการดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การเริ่มงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน สามารถขับเคลื่อนงานนโยบาย ปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรส่วนการแห่งรัฐให้ได้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ(ทีมหมอประชารัฐสุขใจ) รวมทั้งสิ้น 1,582 คน
   ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจาก นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกันคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ต่อไป

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.