"ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร จัดแถลงข่าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผ่าน “บัตรเกษตรสุขใจ” เพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิต"


"ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร จัดแถลงข่าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผ่าน บัตรเกษตรสุขใจเพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิต"


         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครชุม  นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยนายสำราญ สุดสด ตัวแทนธนาคาร ธกส.จังหวัดกำแพงเพชร นางดรรชนี เมธเศรษฐ ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด  และตัวแทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดกำแพงเพชร  ร่วมแถลงข่าวโครงการขับเคลื่อนมาตรการเกษตรประชารัฐ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร พร้อมมอบ บัตรเกษตรสุขใจให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ซื้อปัจจัยการผลิตแทนการใช้เงินสด
      นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการเกษตรประชารัฐ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยจัดทำเป็น บัตรเกษตรสุขใจ


       ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถนำบัตรดังกล่าวไปใช้จ่ายเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก และปัจจัยอื่นๆที่จำเป็น ผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Shop” กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รายละไม่เกิน 30,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยถือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐ และช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม
สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.