ผช.รมต.สำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอแว้ง เพื่อติดตามผลงานของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ผช.รมต.สำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอแว้ง เพื่อติดตามผลงานของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ           นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอแว้ง เพื่อเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประชาชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากทุกโรงเรียนในพื้นที่ได้รับทราบแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
             นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามการดำเนินงานและจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสำรวจปัญหาหรือความต้องการด้านการพัฒนาการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยมีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา กศน.และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมจัดนิทรรศการโชว์ผลงานเด่นเป็นจำนวนมาก
            นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการศึกษา2ระบบคือ แบบสามัญศึกษาและศาสนาอิสลามที่ดำเนินการเป็นคู่ขนานภายในโรงเรียนของรัฐ ขณะเดียวกันได้ยกระดับโรงเรียนปอเนาะให้มีมาตรฐานและสร้างการยอมรับมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเข้าถึงหลักคำสอนทางศาสนาแบบเข้มที่จะเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
           ส่วนผลงานเด่นๆที่จัดแสดง อาทิ  การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทอผ้าและทำกรอบรูปสัญลักษณ์นกเงือก การสอนนวดแผนไทยและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 


                              
                          //////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.