จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลายเดือนตุลาคมนี้


จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลายเดือนตุลาคมนี้


  นครสวรรค์เตรียมจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปลายเดือนตุลาคมนี้ บริเวณท่าน้ำหน้าศาลากลางจังหวัด ส่วนกิจกรรม อื่นๆที่เข้ามาจัดร่วม กำลังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมเสนอเพื่อสรุปใช้พื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสม
  นายประทีป  ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เปิดเผยว่า ชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ร่วมเตรียมการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน โดยเรือพื้นบ้านและเรือตะเข้กำหนดจัดการแข่งขันช่วงค่ำ ระหว่างวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน การแข่งขันเรือยาว จัดการแข่งขันกลางวันระหว่างวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน ใช้ลำน้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดเป็นสนามแข่งขัน  ขณะนี้ได้ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันไว้ 11 คณะ เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าในเบื้องต้น ได้มอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหารือร่วมกันกับคณะจัดงาน วางผังการใช้พื้นที่สนามกีฬาและถนนโดยรอบเพื่อจัดระเบียบร้านค้าโดยเว้นถนนหน้าสำนักงานอัยการและสำนักงาน สตง.ไว้ ในส่วนของการอำนวยความสะดวกเช่น เส้นทางการจราจร การดูแลความสงบเรียบร้อย บริการทางการแพทย์ การใช้ไฟฟ้า ประปา การใช้ห้องน้ำ กำลังเร่งสำรวจวางแผน ประกอบข้อมูลการจัดการงานในปีที่ผ่านมา เพื่อลดปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ในทุกๆด้าน /////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.