ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำร่องปลูกข้าวในสวนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมนำร่องสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำร่องปลูกข้าวในสวนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมนำร่องสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

          นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดโครงการ "ปลูกข้าวในสวน(น่ำข้าว) เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมนำร่องสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด้วยการลดพื้นที่ปลูกยางแล้วนำมาปลูกข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ม.3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  โดยมีพระเทพศิลวิสุทธ์ิ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส   นายสมหวัง  เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส   นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และเกษตรกร รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ทั้งไทยพุทธและมุสลิมร่วมปลูกข้าวในครั้งนี้
          สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ พันธุ์สังข์หยดและดอกพยอมที่เหมาะแก่การปลูกในพื้นที่แห้ง เพราะใช้น้ำน้อย  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในระยะเวลา 150 วัน
             นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาราคายางพาราตกต่ำส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนในพื้นที่ จึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนให้ปลูกพืชทดแทนในพื้นที่สวนยาง ตนเองในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ดูแลด้านการเกษตร จึงไปศึกษาข้อมูลจากหลายพื้นที่จนมีข้อสรุปว่าควรปลูกข้าว โดยเลือกพันธ์ุสังข์หยดและดอกพยอมที่เหมาะกับสภาพดินในสวนยาง ซึ่งหลังจากนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมต่อยอดไปสู่พื้นที่อื่นๆหากผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้มั่นใจว่าแนวทางนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

                                    /////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.