กทม ขอดูงาน อบต.สูงเนินโคราช ต้นแบบป้องกันการทุจริตของชาติ


กทม ขอดูงาน อบต.สูงเนินโคราช ต้นแบบป้องกันการทุจริตของชาติ


ชมคลิป

ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายเชิดชาย จงรั้งกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ให้การตอนรับ นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพ (หัวหน้าคณะ)นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น(รุ่นที่33)จำนวน72คน เยี่ยมชมดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จากผลงานที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่าน นายมงคล สาริสุต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้บรรยายเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต
ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า นายเชิดชาย จงรั้งกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เคยได้รับรางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และ ได้มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ดังต่อไปนี้ ด้านการป้องกันการทุจริต และได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 31 แห่ง ด้านการป้องกันการทุจริต ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 14 แห่ง ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) มีจำนวน 25 แห่ง
นายเชิดชาย จงรั้งกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน กล่าวว่า ในส่วนของ อบต.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้สมัครเข้าร่วมเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 จากสำนักงาน ป.ป.ช.สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประกาศผลการคัดเลือก จากพิจารณาของคณะกรรมการ ประกาศผลให้ ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต และได้รับโล่เชิดชูเกียรติ โดยคัดสรรจาก อปท ผู้ส่งผลงาน 3000 กว่าแห่งทั่วประเทศ มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 31 แห่ง หนึ่งในจำนวนนั้นที่ได้รับรางวัล คือ อบต.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ของชาวอำเภอสูงเนินและเป็นรางวัลของชาวจังหวัดนครราชสีมาอย่าแท้จริง เพราะกว่าจะได้มาต้อง ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและต้องผ่านการลงพื้นที่ของคณะกรรมการว่าทำได้จริงหรือไม่ เชิญชาวบ้านมาสอบถาม ตรวจสอบขั้นตอนของการทำงาน ถือว่าหินสุดๆ วันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่า ถูกใจไม่เอา เอาถูกต้อง ประโยชน์ที่ได้ ต้องตกสู่ประชาชนเป็นหลัก ข้าราชการต้องพร้อมรับใช้ประชาชน และอบต.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จะร่วมมือร่วมใจ ก้าวต่อไปสู่ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

     อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพ นครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.