อำเภอเมืองจัดกิจกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ระดับอำเภอ

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
อำเภอเมืองจัดกิจกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ระดับอำเภอ

ที่หอประชุม 100 ปี กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ อำเภอเมืองนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพูดคุยเพื่อสันติสุขระดับอำเภอ โดยมีผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสา และประชาชนจำนวน 100 คน
สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปิดพื้นที่สร้างความต่อเนื่องในการ พูดคุยภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 2 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพราะจะทำให้ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐในด้านต่างๆต่อประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะนำความรู้ ความเข้าใจที่เกิดจากกิจกรรมในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป เมื่อทุกคนในพื้นที่ในหมู่บ้านและได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงแล้วก็จะทำให้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น                                       ////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.