กรมฝนหลวงฯ สานต่อตำราฝนหลวงพระราชทานสู่ประเทศศรีลังกา


กรมฝนหลวงฯ สานต่อตำราฝนหลวงพระราชทานสู่ประเทศศรีลังกาชมคลิป

อมสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีฝนหลวงของไทยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สำเร็จในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน นับเป็นการสานต่องานตามศาสตร์พระราชา และเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมาหาภูพร้มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง
   เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้คำแนะนำ Mr.A.K. Samarasinghe ผู้จัดการคณะกรรมการไฟฟ้าซีลอนและคณะปฎิบัติการทำฝนประเทศศรีลังกา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการและการบริหารจัดการฝนหลวงในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 กรกฎาคม 2561 ณ.สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ รวมทั้งการเรียนรู้เทคนิคและกรรมวิธีการทำฝนหลวง ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนองความรู้และประสบการณ์ด้านการดัดแปลงสภาพอากาศ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศศรีลังกา
   ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 ประเทศศรีลังกาได้รับปัญหาภัยแล้งเป็นวงกว้างในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าว รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำของศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รัฐบาลศรีลังกา จึงได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางไปศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ความพร้อมด้านต่างๆ และร่วมหารือในประเด็นการปฎิบัติการทำฝนในประเทศศรีลังกา เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปฎิบัติการฝนหลวง ผลการประเมินสภาพพื้นที่พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำองค์ความรู้จากตำราฝนหลวงพระราชทานไปใช้ในประเทศศรีลังกา เนื่องจากมีสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 ///// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.