ชาวนราธิวาสร่วมเปิดโครงการปลูกป่าชายเลน พหุวัฒนธรรม


ชาวนราธิวาสร่วมเปิดโครงการปลูกป่าชายเลน พหุวัฒนธรรม


ที่บ้านบาโร๊ะบูตอเหนือ (บ้านหวังยาเงาะ) หมู่ 13 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลน พหุวัฒนธรรม ซึ่งมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม กว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม
นาวเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้ (30 มิ.ย.61) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/หมู่บ้าน ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และให้ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้ ประมง และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

ป่าชายเลนเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำทางทะเลอย่างยั่งยืนของประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อการดำรงชีวิต เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสัตว์น้ำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา เข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหาร  ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำ ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลไทข่าว/กรียา/นราธิวาส
ยมากที่สุดที่สำคัญยังเป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเล และควบคุมการกัดเซาะพังทลาย

ข่าว/กรียา/นราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.