จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร ส่งเสริมการตลาดและความมั่นคงด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่


จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร
ส่งเสริมการตลาดและความมั่นคงด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่


เมื่อ 20 ก.ค.2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายมนัส วิรเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561
ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคมนี้ ที่ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อส่งเสริมการตลาดและความมั่นคงด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญและทำรายได้ให้กับเกษตรกร อาทิ ทุเรียน สับปะรด มะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน ลองกอง ลางสาด แต่ในบางฤดูกาลยังขาดความมั่นคงในด้านราคา เกิดปัญหาทางการตลาด จึงต้องดูแลเกษตรกรตั้งแต่เริ่มการผลิต การปรับปรุง รักษาควบคุมคุณภาพผลผลิต ตลอดจนถึงการแปรรูป และการจำหน่าย
   เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียนมีพื้นที่ปลูก 40,005 ไร่ ผลผลิตรวม 48,935 ตัน สับปะรดห้วยมุ่น มีพื้นที่ปลูก 30,707 ไร่ ให้ผลผลิต 137,132 ตัน มะม่วงหิมพานต์ พื้นที่ปลูก 27,286 ไร่ ผลผลิต 8,390 ตัน มะขามหวาน พื้นที่ปลูก 16,026 ไร่ ผลผลิต 5,941 ตัน ลางสาด พื้นที่ปลูก 11,098 ไร่ ผลผลิต 6,487 ตัน ลองกอง พื้นที่ปลูก 27,636 ไร่ ผลผลิต 20,386 ตัน และพืชอื่นๆ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร เช่น จัดการเป็นรูปแบบแปลงใหญ่ อาทิ แปลงใหญ่ผลิตพันธุ์ไม้ ที่เชื่อว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตการเกษตร วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการทำการเกษตร พันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของประชาชนทุกชนิด รวมถึงสินค้าการเกษตรจากผู้ผลิตโดยตรง ไม่มีจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป มีเฉพาะในงานเกษตรแฟร์นี้เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมการเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาขึ้นตามยุคเกษตรไทย 4.0 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ กล้วยน้ำว้า มะม่วงโชคอนันต์ มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล สับปะรดห้วยมุ่น แก้วมังกร และขนุนยักษ์ การประกวดสวนหย่อม การแสดงดนตรี และกิจกรรมเกมตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย


***** นำรัก สมบัติ  ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.