วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จัดโครงการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียน ระดับ ปวช.และปวส.เพื่อออกไปประกอบอาชีพได้ตามมาตราฐานสากล


วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จัดโครงการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ระดับ ปวช.และปวส.เพื่อออกไปประกอบอาชีพได้ตามมาตราฐานสากลชมคลิป

   นครสวรรค์ / นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและขยายผลาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ โดยจัดวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช)และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะสามารถนำไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างดี เพราะว่าการเรียนในยุค 4.0 นักเรียนจะต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งนักเรียนระดับอาชีวะศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาด้วย
  นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผอ.กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบอาชีพได้ โดยเป้าหมายหลักคือนักเรียนระดับ ปวช.และปวส.จำนวนกว่า 120000 คนทั่วประเทศสามารถเข้าในหลักการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในสาขาอาชีพต่างๆได้ ซึ่งเป้นการขยายผลการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับอาชีวะศึกษาของประเทศต่อไป ซึ่งเทคนิคนครสวรรค์ก็จะต้องผลิตนักเรียนที่จะออกไปสู่อาชีพด้านต่างๆนั้น จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับมาตราฐานสากลด้วย

/////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644/////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.