จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาชมคลิป

   เวลา 10.00 นาฬิกา นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล้ากาชาดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 8 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีนางอุษณีย์ จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการกาชาดฯ ภาคเอกชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม
 โดยที่ประชุมได้นำเสนอร่างกำหนดการ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งได้มีแผนการแบ่งภารกิจงานในด้านต่างๆ อาทิ การจัดเตรียมงานและสถานที่ การจัดตั้งกองอำนวยการร่วมฯ และการถวายความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การประสานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อความเรียบร้อยและพร้อมในการรับเสด็จฯ

/////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.