โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติชมคลิป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพื่อศักยภาพของพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยื่น
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ อาคารโรงแรมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ซึ่งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะบุคคลากรด้านอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย โดยคำนึงถึงการรองรับของระบบนิเวศและศักยภาพของพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยื่น ดังนั่น ผู้รับผิดชอบของโครงการขึงเล็งเห็นว่าบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมโดยแสดงออกในรูปแบบของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง

//// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ///

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.