โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตแบบบูรณาการ


โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตแบบบูรณาการ


      เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฉลียงทอง เป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมโครงการ ค่ายทักษะชีวิตแบบบูรณาการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูวิทยากรและนักเรียน ณ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กล่าวรายงาย
      ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งทางด้านความคิด การพูด และการลงมือทำ แก้ปัญหาเป็น จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ และเพื่อให้นักเรียนมีวัฒนธรรมสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 กรกฎาคม 2561 รวม 2 วัน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมคณะครู และคณะวิทยากรทีมงาน เดอะ เทรนเนอร์ เข้าร่วมจำนวน 500 คน     นายกเพ็ง กุลสง กล่าวว่า ตนเองได้ทำงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิตแบบบูรณาการ เพื่ออยากเห็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่ ที่ตนนั้นดูแลอยู่เกิดการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล รู้จักการจัดการกับปัญหา และความขัดแย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ตนไคร่ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจฝึก และปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง

   ข่าวโดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.