หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่ตามความคืบหน้าพัฒนาการศึกษาของเด็กชายแดนใต้


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่ตามความคืบหน้า
พัฒนาการศึกษาของเด็กชายแดนใต้


ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธารในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.ระแงะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กองกำลัง 3 ฝ่าย คณะผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองจำนวนมากมาให้การต้อนรับ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆจากโรงเรียนในพื้นที่
 ในส่วนของ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นั้น ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5.ก.ค.61 โดยมีโรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.ระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลัก มีหน่วยงานทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนใน อ.ระแงะเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานทางการศึกษา ส่วนราชการ ภาคประชาชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคราชการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และได้รับการสมทบสนับสนุนการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานจากหน่วยงานทางการศึกษา ภาคราชการ ภาคประชาชน อาทิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนราธิวาส โดยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชน อ.ระแงะ โรงเรียนดารุสาลาม สำนักงานบริหารการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โรงเรียนตันหยงมัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ โรงเรียนเขาพระ โรงเรียนบ้านบ่อทอง โรงเรียนไอปาเซ โรงเรียนมะรือโบตก โรงเรียนบ้านกาลีซา โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ โรงเรียนบ้านปาเซ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากูมุง โรงเรียนวัดร่อน โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านกาเด็ง หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 สถานีตำรวจภูธร อ.ระแงะ โรงพยาบาลระแงะ ส.เกษตรอำเภอระแงะ โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านตอหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชากาลีซา และที่ว่าการอำเภอระแงะซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงของนักเรียน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนแต่โรง โดยส่วนใหญ่เน้นการจัดทำอาหารพื้นบ้าน และการทำขนมพื้นเมืองชนิดต่างๆ การทำชุดเฟอร์นิเจอร์จากไม้ ที่ทางผู้ปกครองและแม่บ้านของในแต่ละพื้นที่ชุมชน ได้เสียสละเวลาว่างมีส่วนร่วมมาสอนเด็กนักเรียนในแต่ละโรง โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานนำไปสู่ระบบการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และสามารถขยายผลไปสู่ความร่วมมือต่างๆของชุมชนที่จะขับเคลื่อนและเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาต่างๆในอนาคตได้ ทั้งการศึกษาและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ที่ถือว่าทางชุมชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน

โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวในขณะที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ พอสรุปใจความว่า ตนดีใจที่พบเห็นทางชุมชนมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกที่สามารถขับเคลื่อนทำให้การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะค่อยๆดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และตนขอฝากให้ทุกๆคนต้องทำคือความดี สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม และสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณคน ซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อทุกคนมีพร้อม ทุกๆอย่างก็จะทำให้ชุมชน สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและจะบังเกิดสันติสุขกลับมาสู่ด้ามขวานทองอย่างแน่นอน

                                                //////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.