ผวจ.ร้อยเอ็ด เร่งรัดติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด


ผวจ.ร้อยเอ็ด เร่งรัดติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด


 วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ. รอ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
     โดยเป็นการประชุมคณะทำงาน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ จากส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนค้างดำเนินการ เพื่อระดมความคิดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจงความคืบหน้า ข้อขัดข้อง จำนวน 10 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีเรื่องค้างดำเนินการ จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
   สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561) มีจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมดในระบบ จำนวนทั้งสิ้น 4,153 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,960 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 193 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4
     โดยประธานแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ตามห้วงระยะเวลาหากติดปัญหาข้อขัดข้องสามารถขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสรุปรายงานผลตามแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ส่งให้จังหวัดทราบ เพื่อเสนอยุติเรื่อง และแจ้งผลการดำเนินการให้ ผู้ร้องทราบ ถึงความคืบหน้าและสถานะของเรื่องร้องเรียน ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด โดยได้กำหนดให้เรื่องร้องเรียนต้องเป็นศูนย์ (0) ไม่มีเรื่องคงค้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนทุกคนต่อไป


สุเทพ  ลอยแก้ว/รางาน=092714. 7488

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.