วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ พัน ปบค.2 กรมป.พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมพบปะเยี่ยมเยือนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทั้งสามหน่วยจัดการศึกษา ประกอบด้วย หน่วยจัดการศึกษา อ.เมือง อ.สุไหงโก-ลก และ อ.รือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 650 คน
 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า : “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นโยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีโอกาสในการปรับตัวให้มีความคุ้นเคยและปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนาวาเอก ดร. นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แบ่งออกเป็นกิจกรรม 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (HOW to learn) ซึ่งเป็นกิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างความมั่นใจ และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 2. กิจกรรมแนะนำการใช้ชีวิตในวิทยาลัยชุมชน (How to live) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกการเคารพกฎระเบียบเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม การพัฒนาทักษะผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้อย่างมีความสุขต่อไป”
นางสาวสุวรรณา บอสู นักศึกษาสาขาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่า “ รู้สึกดีใจที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพราะทำให้ตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและปรับมาใช้ในการศึกษาในรั้วของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วยังได้เพื่อนใหม่อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่อยากให้จัดขึ้นทุกๆปี”


                                 ////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.