พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด จัดอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นและการออม

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด จัดอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นและการออม


 ที่สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและการออม ร่วมกับสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่จำเป็น ได้แก่ การค้ำประกัน การจำนำ การจำนอง การขายฝาก รวมถึงความรู้ด้านการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีแก่เกษตรกร และลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน เป็นเหตุให้สูญเสียที่ดินทำกิน เข้าให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม ให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรและประชาชน*ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดพิจิตรมาร่วมให้ความรู้ได้แก่ ยุติธรรมจังหวัดพิจิตร  บังคับคดีจังหวัดพิจิตร สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร พาณิชย์จังหวัดพิจิตร พัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ธนาคารออมสินเขตพิจิตร และ นายโอราฬ คุ้มศึก เจ้าของรางวัลคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 7 สาขาคนนอกกรอบ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาพอากาศเกี่ยวกับเกษตร ,การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ,การปรับปรุงบำรงดินด้วยสารเร่ง พ.ด. ,การตลาดในโลกปัจจุบัน ,การขอรับการรับรอง GAP ,กองทุนยุติธรรมจังหวัด ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดี สอบถามและได้รับคำตอบจนเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตจริงต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.