จังหวัดชัยนาท...!!@ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี....

จังหวัดชัยนาท...!!@ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี....

จากการรายงานของผู้อข่าว เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61  ณ โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท โดย นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท โดยมี นายชัยวัฒน์  ทองสันติสุข  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ในนามตัวแทนผู้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
 นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  พระองค์ท่านมีพระหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ       ทั้งด้านการศึกษา วรรณคดี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในปี 2561 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนครอบคลุมทุกอำเภอ  และในครั้งนี้ อำเภอเนินขาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  อันที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี  สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน  โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ออกให้บริการแก่ประชาชน  โดยมีกิจกรรม คือ  บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป/บริการทันตกรรม/บริการแพทย์แผนไทย / และจัดบูธนิทรรศการ แสดงกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.


....ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน ..แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.