จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจชมคลิป

จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจปลูกต้นรวงผึ้ง บำรุงรักษาต้นไม้และทาสีฟุตบาทจราจรบริเวณศาลากลางจังหวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
     เวลา 08.30 นาฬิกา นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจปลูกต้นรวงผึ้ง บำรุงรักษาต้นไม้และทาสีฟุตบาทจราจร บริเวณศาลากลางจังหวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การกล่าวคำปฏิญาณของจิตอาสาฯ พร้อมมอบน้ำหมักชีวภาพและถังสีให้ส่วนราชการ จิตอาสาได้นำไปใช้ในการทำกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้มีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมทาสีฟุตบาทจราจร และกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลกลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขอความร่วมมือส่วนราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมลดปริมาณขยะจากต้นทาง รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำขยะที่สามารถย่อยสลายได้ มาทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ปรับปรุงดินในพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และนำเศษใบไม้มาจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำรุงรักษาต้นไม้ และใช้ในประโยชน์อื่นๆ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงดิน และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดเป็นอย่างดี และยังได้รับการสนับสนุนสารเร่ง พด.1 และ พด.6 เพื่อทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ และได้รับการสนับสนุนมูลสัตว์เพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มจิตอาสาฯที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อีกทาง และอาจเป็นต้นแบบในการบริหารจัดขยะให้กับส่วนราชการอื่นๆ นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย
 //// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.