กระทรวงสาธารณะสุขเดินหน้าโครงการบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต


กระทรวงสาธารณะสุขเดินหน้าโครงการบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคตชมคลิป

แพทย์หญิงพรพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานการประชุมบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต” New Step To Country Of  Development : Primevally Health Sevier in the Future โดยมีนายอภิสรร สง่าศรี รองผูว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเหรี่ยน เขียนโพธิ์ ประธานสมาคมสาธารณะสุขแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจำนวนกว่า 1400 คนร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพในระดับตำบล อำเภอ เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ในด้านการบริการสุขภาพจะระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและจะได้แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์แก่สมาคทมในการจะไปให้บริการประชาชน และยังได้มอบโล่เกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งทำคุณประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยด้วยแพทย์หญิงพรพิมล เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดยุมธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการพัฒนาระบบสุขภาพทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ มีการขับเคลื่อนคลีนิคหมอครอบครัวสามารถดูแลประชาชนทั่วถึงและสามารถสุขภาพขั้นพื้นฐานและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และผลักดันจนเกิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการยพระดับชีวิตขั้นพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นกลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทย
ด้านนายอภิสรรค์ เปิดเผยว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยตามรอยเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งกระทรวงสาธารณะสุขจะใช้กลไกลของสมาคมสาธารณะสุขแห่งประเทศไทย เป็นกลไกลชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

 ////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.