โครงการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ปลูกต้นกล้าแห่งความดีเพื่อแผ่นดิน


โครงการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ปลูกต้นกล้าแห่งความดีเพื่อแผ่นดิน


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61 นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมกส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ปลูกต้นกล้าแห่งความดีเพื่อแผ่นดิน โดยมี นายปริญญา  โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวว่า ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นสักทอง และต้นตะเคียนทอง จำนวน 2,700 ต้น ตามโครงการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาปลูกต้นกล้าแห่งความดี 
 เพื่อแผ่นดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฟื้นฟูเขาขยาย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แบบบูรณาการ ด้วยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติให้กลับคืนมา และเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูเขาลูกอื่นๆ ในจังหวัดชัยนาท และให้ทุกท่านได้เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักสำคัญ ที่พวกเราจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ร่วมปกป้องผืนป่า ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทำลายเพิ่มขึ้น มีจิตสำนึกที่ดี ภูมิใจในความเป็นชาติ และให้คนไทยทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ.

...ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร ภาพ/ข่าว/รายงาน....แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.