ประจวบส่งแกนำกองทุนแม่สัมมนาร่วม ป.ป.ส.ภาค 7 ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219
ประจวบส่งแกนำกองทุนแม่สัมมนาร่วม ป.ป.ส.ภาค 7 ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ปปส.ภาค 7 ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชน/ในพื้นที่ภาคตะวันตกรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุนทร ชื่นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้กล่าวรายงานคือ นางนภาพรรณ ลิ้มชัยกิจ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชน วิทยากรศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ในพื้นที่ ป.ป.ส.ภาค 7 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
ในส่วของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่ง นายประโมทย์ ทับทอง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.4 อ.เมืองประจวบฯ นายมานะ ศรีสด ประธานกองทุนแม่ ม.7 อ.ทับสะแก นายเกรียงศักดิ์ ปลอดภัย ประธานกองทุนแม่ ม.9 อ.บางสะพานน้อย  นางลัดดา ทับทิมพราย ประธานกองทุแม่ฯ ม.2 อ.บางสะพาน และ คณะกรรมการกองทุนแม่ 13 คนเข้าร่วมสัมมนา
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการกับปัญหายาเสพติดได้ถ่ายทอดประสบการณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดนำไปปรับใช้ 2.เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนมีองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการจัดการกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 4.เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 5.เพื่อลดจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดและพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดการกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้
มีกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในระดับพื้นที่/การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในระดับพื้นที่ อภิปราย หัวข้อ ปัจจัยความสำเร็จในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ การศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านบางแสมน้อย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามและในพื้นที่บ้านแหลมทอง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บรรยาย ระเบียบการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนและนำเสนอแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่รายจังหวัด


//////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.