พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำกลุ่มเกษตรกรตำบลเป้าหมายเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ปี 2561

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำกลุ่มเกษตรกรตำบลเป้าหมายเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ปี 2561

ที่ศูนย์การค้า ท๊อปส์ พลาซ่า สาขาพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ประสานเกษตรกรตำบลเป้าหมายเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ปี 2561 โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

* สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ประสานนายแถม มณีขวัญ ผู้แทนเกษตรกร หมู่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ,กลุ่มเกษตรกร ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง และจังหวัดพิจิตร นำสินค้ามาจำหน่าย การงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และมีพื้นที่จำหน่าย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปทางการเกษตร สร้างให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำให้กับเกษตรกร รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาไม่สูง เนื่องจากได้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากมือเกษตรกรผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค

**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้กล่าวว่าสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมสนับสนุนซ่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จากการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่ผ่านมา  โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดเพื่อขยายซ่องทางการตลาดในการจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวต่อไป


***ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.