วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดมหกรรมการแข่งขัน ทักษะ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”คลื่นเยาวนชนนักเรียนจาก 5 จ.ใต้ ร่วมงานกว่าพันคน


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดมหกรรมการแข่งขัน ทักษะ 
เยาวชน...คนชายแดนใต้คลื่นเยาวนชนนักเรียนจาก 5 จ.ใต้ ร่วมงานกว่าพันคน


 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแข่งขัน ทักษะ เยาวชน...คนชายแดนใต้ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เยาวชน...คนชายแดนใต้ในครั้งนี้ จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และนราธิวาส จำนวน 1,400 คน ซึ่งมีบุคคลสำคัญๆด้านการศึกษาในพื้นที่ บุคลาการทางการศึกษา ครู นักศึกษา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          นายยุมธนา พรหมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลิดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายภารกิจให้ดูแลกระบวนการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ขาด ผู้พลาด และผู้ด้อยโอกาส ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทุกช่วงอายุวัย ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นราธิวาส จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในการจัดกิจกรรมมหกรรมการแข่งขันทักษะ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน...คนชายแดนใต้ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับจากการศึกษา ค้นคว้าต่อสาธารณชน
2.เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริง และ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาโดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 ก.ค.61 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 ระดับ คือ 1.ระดับประถมศึกษา จำนวน 414 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 419 คน ระดับมัธยมปลาย จำนวน 405 คน และระดับนักศึกษา กศน.จำนวน 161 คน รวม 1,399 คน โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
สำหรับการแข่งขันทักษะต่างๆมี 11 รายการ มีดังนี้ 1 การแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๒) การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ๓)การแข่งขันโต้วาทีทางวิทยาศาสตร์ ๔) การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ๕) การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ๖) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ๗) การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ๘) การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ๙) การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ๑๐) การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์พลังงาน ๑๑) การแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup)


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.