หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกาวะกับชุมชน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านกาวะกับชุมชน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส        ณ โรงเรียนบ้านกาวะ หมู่ 2 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายบุญชู  ราชสุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมี นางนฤมล เมืองกเสม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาวะ ข้าราชการทุกหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มแม่บ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
          เนื่องจากสภาพปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุ เจริญรวดเร็วมาก ทำให้สังคมเสื่อมโทรม   นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการศึกษาในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นเพียงอย่างเดียวนั้น  ยังไม่ทำให้นักเรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ได้  จึงควรมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน และโรงเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และดูแลความปลอดภัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจตรงกันในด้านการอบรมสั่งสอนนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว      โรงเรียนเป็นหน่วยสังคม ที่ทำหน้าที่หลักในการให้การศึกษาอบรมแก่ เด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของ สังคม ประสบการณ์ที่เด็กเรียนรู้นั้นมิใช่มีอยู่ในเฉพาะโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน ด้วยการสร้างสัมพันธ์ ที่ดีกับชุมชน ผู้บริหารต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีกับ ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน  เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
       สำหรับกิจกรรมในวันนี้โดยในช่วงเช้าจัดให้มีขบวนพาเหรดของคณะครู ผู้ปกครอง  เจ้าหน้าที่กรมทหารพราน 48 และนักเรียน เริ่มเดินจากหน้ามัสยิดสุดปลายทางสนามโรงเรียนบ้านกาวะ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยภายในงานมีการร้องเพลงอนาซีด การเต้นประกอบเพลง การแข่งกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอาทิ การแข่งขันลากกากหมาก ชักเย่อ คณะครูกับชุมชนและเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.