เทิดพระเกียรติโดยคณะสงฆ์3อำเภอจัดหาเงินช่วยซ่อมฝายหลวงเทิดพระเกียรติโดยคณะสงฆ์3อำเภอจัดหาเงินช่วยซ่อมฝายหลวง


   วันที่ 23 กรกฏาคม  2561 เวลา 700 น. พลเอก ธนา  จารุวัตร  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ได้เป็นประธานมอบสิ่งของให้คนยากจน และจัดหารายได้สมทบการก่อสร้างซ่อมแซมฝายหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66 พรรษา ที่วัดป่าแดง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการมอบสิ่งของยาสามัญประจำบ้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนจนผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน99 ครอบครัว และได้จัดทอดผ้าป่าศาสนาสงเคราะห์คณะพระสงฆ์3 อำเภอ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมเงินทุนในการสร้างซ่อมแซมฝายหลวงแม่นาวาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะสงฆ์ได้จัดขึ้น     โดยทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ รักษาการณ์เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พระครู ดอกเตอร์สุจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง  พระครูวิธานธรรมโสภณ  เจ้าคณะอำเภอแม่อาย และประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือตลอดถึงชาวบ้านเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้นำเงินซึ่งจากการทอดผ้าป่าโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไดได รวมแล้ว 416,140 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มาร่วมในการซื้อปูนซีเมนต์จะได้ปูนซีเมนต์ประมาณ 4,000 กว่ากระสอบ เพื่อซ่อมหน้าฝายเพื่อให้ทันต่อการกัดเซาะของสายน้ำ และป้องกันไม่ให้หน้าฝายพัง ซึ่งทางชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงได้ดำเนินการไปบ้างแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม 2561 นี้ เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และยังรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่9  ฝายหลวงแม่นาวางเป็นฝายคอนกรีตใส้ไม้ไผ่สร้างขึ้นตามศาสตร์พระราชา ที่ได้สร้างมาตั้งแต่ปี 2559 และได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี2560-2561 เกษตรกรได้ลดค่าลงทุนไม่ต้องสูบน้ำ ช่วยให้ประหยัด ได้มากและน้ำที่ส่งมาตามลำเหมืองสามารถใช้ได้หลายตำบล ตำบลบ้านหลวง ตำบลสันต้นหมื้อ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย และเป็นลำห้วยสาขาน้ำฝางอีกลำห้วยหนึ่งที่ส่งผลดีต่อประชาชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.