พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดงเจริญ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดงเจริญ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณ ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดงเจริญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ และรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอดงเจริญ ปี 2561 โดยมี นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอดงเจริญ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


*สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีประเด็นปัญหาหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านหนี้สินเกษตรกร 2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.ด้านที่ดินทำกิน 4.ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.ด้านสวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยได้ประสานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ,สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ,สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ,สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำ ขั้นตอนวิธีการขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน ให้กับผู้นำท้องที่ได้เข้าใจแนวทางการให้ความช่วยเหลือของส่วนราชการในประเด็นปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น เพื่อจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรต่อไป


**ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.