จ.ชัยนาท...!!@ วิทลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 24....!!


จ.ชัยนาท...!!@ วิทลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 24....!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่ม 2 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ดร.ชุติมา มาลัย ผู้อำนวยการ วิทลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น เป็นการอบรมซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรสาธารณสุข ทุกระดับ ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก จึงมอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2561 รวม 3 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ทางการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีคุณธรรมความพร้อมของร่างกาย และจิตใจที่จะทำงานบริการประชาชนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรทางการสาธารณสุขจำนวน 50 คน
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร 3 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยการเรียนที่ 1 การเตรียมความพร้อม และการพัฒนาตนเอง /หน่วยการเรียนที่ 2 การเรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติด้านการบริหารงานและการจัดการ/ หน่วยการเรียนที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้ และรับประกาศนียบัตร รวม 3 สัปดาห์ โดยมีวิธีการฝึกอบรมเป็นแบบบรรยายอภิปรายการ เสนอรายงานการพูดในที่ประชุม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก....ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน.


...!! แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.