โครงการ อบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)


โครงการ อบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)


   เมื่อเวลา 09.09 นาฬิกา นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561
   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2 แก่ผู้ผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยมีสาระสำคัญการวิเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคล (Personalized Plan) โดยจัดให้มีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อทำหน้าที่สำรวจสภาพข้อเท็จจริง สอบถามความประสงค์ และให้คำแนะนำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถ ให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความยั่งยืน


   นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมือง เผยว่า การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง การดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้
 ///// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.