โครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านปางสุด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์


โครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านปางสุด 
หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วม เคารพธงชาติและพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ตามโครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง  
 เมื่อเวลา 07.30 นาฬิกา นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ นายอาคม แย้มนวลนายอำเภอแม่วงก์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ที่โรงเรียนบ้านปางสุด อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย  ร่วมเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับ นักเรียน และคณะครูผู้บริหาร และแนวทางเกี่ยวกับการดูแล รักษาปกป้องสถาบันหลักสำคัญของชาติ ได้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักศีล 5 ของพุทธศาสนา และหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต   พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาจำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้โรงเรียนบ้านปางสุด สำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป   นายสามารถ ศรีชมภู ผอ.โรงเรียนบ้านปางสุด กล่าวว่า โรงเรียนบ้านปางสุดมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ จัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน/////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.