จังหวัดนราธิวาสประสานความร่วมมือ ( MOU ) กับ 5 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง


จังหวัดนราธิวาสประสานความร่วมมือ ( MOU ) กับ 5 หน่วยงาน
ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง


 ณ ห้องประชุมเรือนจำนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหารือเรื่องแนวทางการตั้งโรงงานในเรือนจำ การรับผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ตามโครงการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ และหารือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานในพื้นที่  และในการประชุมครั้งได้มี   การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง หน่วยงานที่บันทึกข้อตกลงประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดนราธิวาส สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และหอการค้าจังหวัดนราธิวาส โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม
หลังจากเสร็จพิธีลงนาม MOU รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้เข้าชมกิจกรรมฝึกวิชาชีพการทำโรตี ชาชัก การตัดผมชาย การทำว่าว และมีหลักสูตรระยะสั้นซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้ามาจัดอบรมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ เช่น หลักสูตรการทำขนมอบ หลักสูตรการปักผ้าคลุมผมสตรี หลักสูตรการเพ้นผ้าบาติกและเพ้นเสื้อยืด หลักสูตรการทำเรือกอและจำลอง เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษ.

ข่าว/กรียา/นราธิวาสไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.