องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ทำ MOU โครงการ 3 วิถีไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร"


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม  ทำ MOU 
โครงการ 3 วิถีไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร"


 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 . ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนายประจวบ ชมพู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  พร้อมด้วยพยานคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฯ  นางสาวพวงรัตน์  ศรีม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านขุนราม  และหน่วยงานที่ปรึกษา 10 หน่วยงาน เช่น นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร  นาง ปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร  นายกำจร หัดไทย ตัวแทนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และยังมี ตัวแทนพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นพยานครั้งนี้
 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่น  ซึ่ง MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งในตำบล ท่าขุนรามได้จัด "ตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม หมู่บ้านท่องเที่ยว" โดยชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของตำบลท่าขุนราม ซึ่ง MOU ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.