จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด


จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

 
    จากการรายงานของทีมข่าว จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501   ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  ด้วยรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  พ. ศ. 2560 - 2564 และกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ. ศ. 2561 - 2580 เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยได้กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ  20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และแนวทางหลักที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่กำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ. ศ. 2560 - 2564 เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว
โดยแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก โดยยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเป็นการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาค และจังหวัดในการเป็นหลักการผลิตและบริการที่สำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักพื้นที่ภารกิจและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการบูรณาการแผนงานตามงบประมาณทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดจะสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความต้องการของพื้นที่ อีกทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนเป็นอย่างดี ตั้งแต่การสืบค้นและการใช้ระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนการเชื่อมโยงและประสานแผนระดับพื้นที่ทั้งแผนหมู่บ้าน ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการเขียนโครงการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด นอกจากนี้ ดร.พิสันห์ นุ่นเกลี้ยง และทีมงาน ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ให้กับหัวหน้าส่วน และผู้เกี่ยวข้องตลอดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  2 วันนี้....


.ทีมข่าว 13 สยามไทย ภาพ/ ข่าว/รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.