โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนสัมพันธ์


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล
และสื่อมวลชนสัมพันธ์


 จากการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท เมื่อวันที่  21 มิ.ย.61 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนครินทร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการที่รักษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท เสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกับสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาล โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดชัยนาท ในการพัฒนาโรงพยาบาล         โดยมี พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธาน ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย การรับชม VTR นำเสนอโรงพยาบาล และVTR ผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อ และมอบโล่เกียริติคุณแก่ คุณสมพงษ์ เหล่าสุวรรณ เป็นสะพานบุญดีเด่น ประจำปี 2561 มีจิตอันเป็นกุศลชักนำผู้มีจิตศรัทธ บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล  อาทิเช่น เครื่องมือห้องผ่าตัดครบชุด /เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด/ เครื่องกระตุกหัวใจ/ เครื่องช่วยหายใจ/รวมเป็นเงินกว่า 7,000,000 บาท หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้นำคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนเยี่ยมชมอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย ซึ่งเปิดให้บริการ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
       พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กล่าวว่า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร     มีภารกิจในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย และญาติ ด้วยบริการที่มีคุณภาพได้มาตาฐาน ตามเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทั้งทางด้านการให้บริการ การรักษาพยาบาล ตลอดจนด้านโครงสร้างกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับบริการในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลได้รับความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท ในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โรคภัยต่างๆรวมไปถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน รวมไปถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
         พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล รวมถึงทิศทางการเผยเเพร่ข่าวสารในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตฉุกเฉินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน...แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.