โรงเรียนนาเฉลียง จัดกิจกรรมการอบรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข


โรงเรียนนาเฉลียง จัดกิจกรรมการอบรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข


   เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2561นายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เนื่องในกิจกรรมการอบรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขพร้อมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรทางการศึกษา มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กล่าวรายงาน และเป็นประธานการลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กับภาคีเครือข่าย  ณ หอประชุมโรงเรียนนาเฉลียงวิทยาคม ตำบลนาเฉลียง  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขของโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมให้ปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด ทั้งนี้ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างสร้างสรรค์
 สำหรับกิจกรรมภาคเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 3 ท่านประกอบไปด้วย ร้อยโทสำราญ ทับทรวง จากกองพันทหารม้า ที่ 13 กรมทหารม้าที่3 บรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ต่อด้วยวิทยากรจาก สภ.ตำบลนาเฉลียงบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษของสารเสพติด และวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองไผ่บรรยายเรื่อง การป้องกัน การบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด, การวาดภาพ, และกิจกรรมดนตรีเชียร์กีฬา.

     ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.