เปิด โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


เปิด โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 14 มิถุนายน 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  โดย นางสีไพร โกธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 หลักสูตรการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสุขในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและหลักธรรมในการทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์พิเศษสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องจิตวิทยาและหลักธรรมในการทำงานให้มีความสุขและประสบผลความสำเร็จ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

//// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.