เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนตำบลดงขุย


เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนตำบลดงขุย


  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ตำบลดงขุยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนฯ และสมาชิกเข่าร่วมงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวรายงาน
 ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับอนุมัติจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ให้จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561เพื่อดำเนินการเปิดเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการกระจายสินค้าของเกษตรกร ที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายโดยตรงให้ถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกร และคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในชุมชน
 สำหรับ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนตำบลดงขุย Farm Outlet นั้นได้รับความร่วมมือ และการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ จากประธาน และสมาชิกศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา จึงได้สนับสนุน ผลักดันให้ตำบลดงขุย มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรของคนในชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลดงขุยให้ดียิ่งๆขึ้นไป

   ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.