วัดรัตนานุภาพนราธิวาสจัดพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา พุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก


วัดรัตนานุภาพนราธิวาสจัดพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา
พุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก


  ณ วัดรัตนานุภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมาโดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ข้าราชการทุกหน่วยงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
 วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ หรือเขตที่พระสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์ศาสนูปถัมภก มีพระราชประสงค์อำนวยความสะดวกแก่สงฆ์ จึงทรงออกประกาศพระราชทานที่ตั้งวัดเป็นวิสุงคามสีมา การยกที่ดินเป็นเขตวิสุงคามสีมาถือว่า ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวัด แต่การขอพระบรมราชานุญาตนั้น กำหนดเฉพาะบริเวณที่ตั้งอุโบสถเท่านั้น  ปัจจุบันการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัด ดำเนินการตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 คือวัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องปรากฏว่า ได้สร้างขึ้น หรือไปปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่า 5 รูป ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ระยะเวลา 5 ปีมิได้ใช้บังคับแก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรขอพระราทานวิสุงคามสีมา วิธีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาฝ่ายสงฆ์ ขอความเห็นชอบและปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองตามลำดับชั้น จนถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ก็จะกราบบังคมทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติแล้วนำความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
 วัดรัตนานุภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีความกว้าง 23 เมตร ยาว 37 เมตร เพื่อให้การดำเนินการ และสามารถประกอบสังฆกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย จึงได้ประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา ในอาทิตย์ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2561 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8) เวลา 10.39 น. ซึ่งได้รับความเมตตาอันสูงยิ่งจากพระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน.


ข่าว/กรียา/นราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.