อาชีวศึกษาชายแดนใต้ เตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษา กับสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

อาชีวศึกษาชายแดนใต้ เตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษา
กับสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย


 ที่ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี นายศรีชัย  พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานในพิธีปิดและลงนามความร่วมมือ โครงการเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษา กับสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2561

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีขีดความสามารถ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ   สู่มาตรฐานสากล   นักเรียน นักศึกษา มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีประสบการณ์ใหม่ๆ  และสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว  ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ความร่วมมือในประเทศ -ต่างประเทศ  และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียนนักศึกษากับสถานศึกษาประเทศมาเลเซียภายใต้ชื่อโครงการ  THAILAND–MALAYSIA  Teachers and Students Exchange Program 2018  ขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่  12 กรกฎาคม 2561 เพื่อจะให้ครู และนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ความร่วมมือในประเทศ -ต่างประเทศ  และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษากับสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น
เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18 สถานศึกษา จำนวน 145 คน  จาก
1. วิทยาลัยการอาชีพรามัน
2. วิทยาลัยการอาชีพละงู
3. วิทยาลัยการอาชีพเบตง
4. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
5. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก
6. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
7. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
8. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
9. วิทยาลัยเทคนิคยะลา
10. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
11. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
12. วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
13. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
14. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
15. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
16. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
17. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
18. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล


ได้สร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมและเตรียมความพร้อมของ ครู นักเรียน นักศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเข้าร่วมโครงการ การดำเนินงานดังกล่าวทำให้เห็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากฝ่ายบริหารทั้งสองประเทศ ทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.