โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเพชรบูรณ์


โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเพชรบูรณ์


  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2561 พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 200  คน
 พันตรีมาโนช ศรีคำ หัวหน้าฝ่ายการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าเพื่อกระตุ้น และปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เพิ่มเติมองค์ความรู้วิธีการปกป้องรักษา และเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยให้รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าด้วยตนเอง อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพ
 สำหรับช่วงเช้าเป็นการอบรมความรู้ โดยมีนายภควัฎ บุญประกอบ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์บรรยายถึงเรื่องประโยชน์ของหญ้าแฝก และการปลูกหญ้าแฝก ต่อด้วยนางวัชรี พิเคราะห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า วิเชียรบุรี)บรรยายเรื่องการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดับไฟป่า และช่วงบ่าย ได้นำเยาวชนร่วมทำกิจกรรมภาคสนาม การปลูกหญ้าแฝก การสร้างแนวกันไฟ การบำรุงรักษาต้นไม้ ณ สวนป่าของโรงเรียน.

     ข่าวโดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.