มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดโครงการ” เสวนาสายสัมพันธ์ 96 ปี จากอดีตถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดโครงการ” เสวนาสายสัมพันธ์ 96 ปี จากอดีตถึงปัจจุบัน

   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เสวนาสายสัมพันธ์ 96 ปี จากอดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ. 2465
เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจำมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปร่วมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี 2477 ได้จัดตั้งเป็น โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม พ.ศ.2497 และได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ และ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ตามลำดับ และมาถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบันราชภัฎนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จากอดีตเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันครบรอบ 96 ปี
   ซึ่งการจัดเสวนาสายสัมพันธ์ 96 ปี ครั้งนี้เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประวัติ ความเป็นมาแต่ละยุคของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ทั้งอดีตและปัจจุบัน


 /////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ///ไ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.