สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เปิดฝึกอบรมทักษะอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 เปิดฝึกอบรมทักษะอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน


   เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขา การประกอบอาหารไทย  สาขาศิลปะประดิษฐ์ (พวงกุญแจ-บารศรี) และสาขาการแปรรูปจากเนื้อสัตว์ รวม 4 สาขาอาชีพ ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอโกรกพระ จำนวน 92 คน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของการพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมมาเป็นหลักในการทำงาน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพร.8 นว.ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์..


.อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 061525644......

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.