ยุติธรรมเปิดประชุมสัญจรอาสาสมัครภาค 7 ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด


ยุติธรรมเปิดประชุมสัญจรอาสาสมัครภาค 7
ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 มิถุนายน. 2561 พลอากาศเอกประจินจั่นตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 สัญจร โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายเสมียน หงส์โต ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 และอาสาสมัคร ให้การต้อนรับ ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายที่สำคัญ ในการให้ความยุติธรรมกับประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน คือการทำให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และเห็นว่าคนไกลสำคัญในการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุผลคือการได้รับความร่วมมือจากประชาชน ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนและชุมชนในภารกิจของแต่ละหน่วยงานสำหรับในส่วนของกรมคุมประพฤตินั้นได้มีการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบของอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละและเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ
สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 8 จังหวัดประกอบด้วยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งปรึกษาหารือและสะท้อนการปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ ตลอดจนการนำชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานเรือนจหต้นแบบภายในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประโยชน์นำมาสู่การพัฒนารูปแบบงานอาสาสมัครคุมประพฤติ  และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีการสาธิตการฝึกอาชีพการทำไม่กวาดทางมะพร้าวของประจวบคีรีขันธ์ การส่งเสริมอาชีพเช่นการทำขนม การทำลูกชิ้น การทำสปาเกลือ เป็นต้น
อย่างไรก็ดีเรือนจำต้นแบบชั่วคราวเขากลิ้งได้เปิดเป้นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสร้างงานสร้างอาชีพทางการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับผู้ต้องหาชั้นเยี่ยมที่ได้รับให้ออกมาจากเรือนจำเพื่อมาฝึกอาชีพก่อนที่จะปล่อยหลับไปอยู่กับครอบครัว สังคมต่อไป โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับเครือข่ายกระทรวงยุติธรรมคอยสอดส่อง ควบคุม ดูแล ให้สามารถกลับไปเป็นคนดีของสังคมต่อไปได้.เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.